• 70 FFD
 • 70 GHJ
 • 70 HHU
 • 70 SDF
 • 70 ert
 • 70 gtq
 • 70 qqw
 • 70 qwa
 • 70 rty
 • 70 ssd
 • 70 yui
 • 65 asw
 • 62 ffg
 • 1 zzx

70(737) 수도사 - 시즌

FFD

장비 보너스

기술

기술 계산기 보기
 • 천지권법 일진광풍
 • 폭풍 질주 북풍
 • 평안 승천
 • 해탈 승천
 • 신비한 벗 흙의 벗
 • 휘몰이 내면의 폭풍

능력치

 • 77
 • 민첩 6853
 • 지능 77
 • 활력 2127
 • 공격력 392964
 • 강인함 4064900
 • 회복력 353611
 • 263 혼령
 • 234k 생명력

카나이의 함 능력

무기
방어구
장신구

추종자

기술 계산기 보기

기사단원

 
 • 치유
 • 위협
 • 맹습
 • 수호자
 • 37.00% 금화 발견
 • 0.00% 마법 아이템 발견
 • +310.00 경험치

요술사

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 금화 발견
 • 0.00% 마법 아이템 발견
 • +0.00 경험치

건달

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 금화 발견
 • 0.00% 마법 아이템 발견
 • +0.00 경험치

마지막 업데이트: 2023년 12월 05일 17시 13분 KST