• 70 Ingrid
 • 70 Para
 • 58 Lyle

70(586)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

Ingrid

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 狂亂 破空斧
 • 撕裂 摧殘
 • 裂地之震 巨人奔踏
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 戰鬥暴怒 怒不可遏
 • 威嚇怒吼 踉蹌之吼

屬性

 • 力量 3375
 • 敏捷 1947
 • 智力 77
 • 體能 3137
 • 傷害 9092.07
 • 堅韌 5128990
 • 恢復 44709
 • 100 怒氣
 • 314k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 忠誠
 • 衝鋒
 • 守護者
 • 28.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +87.00 經驗值

最近更新於 2024-1-27 5:59 下午 TST